Travian servers list - travian.no

travian.ae aetravian.com.ar ararabia.travian.com arabtravian.asia asiatravian.com.au autravian.ba batravian.bg bgtravian.com.br brtravian.cl cltravian.cc cntravian.com com
travian.cz cztravian.de detravian.dk dktravian.co.ee eetravian.com.eg egtravian.fi fitravian.fr frtravian.gr grtravian.hk hktravian.com.hr hrtravian.hu hu
travian.co.id idtravian.co.il iltravian.in intravian.ir irtravian.it ittravian.jp jptravian.co.kr krtravian.lt lttravian.lv lvtravian.ma matravian.com.mx mx
travian.com.my mytravian.net nettravian.nl nltravian.no notravian.co.nz nztravian.ph phtravian.pk pktravian.pl pltravian.pt pttravian.ro rotravian.rs rs
travian.ru rutravian.com.sa satravian.se setravian.si sitravian.sk sktravian.com.tr trtravian.tw twtravian.com.ua uatravian.co.uk uktravian.us ustravian.com.vn vn
travian.co.za za          


#ServerStart dateCroppersElephants
1travian.no tx3.travian.no 119 days agocroppers 15c15Add account (2/5)
2travian.no ts2.travian.no 201 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
3travian.no ts3.travian.no 270 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
4travian.no ts4.travian.no 328 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
5travian.no ts1.travian.no 441 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
6travian.no ts19.travian.no 495 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
7travian.no ts6.travian.no 565 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
8travian.no ts20.travian.no 677 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
9travian.no ts5.travian.no 733 days agocroppers 15c15Add account (0/5)