Travian servers list - travian.no

travian.ae aetravian.com.ar ararabia.travian.com arabtravian.asia asiatravian.com.au autravian.ba batravian.bg bgtravian.com.br brtravian.cl cltravian.cc cntravian.com com
travian.cz cztravian.de detravian.dk dktravian.co.ee eetravian.com.eg egtravian.fi fitravian.fr frtravian.gr grtravian.hk hktravian.com.hr hrtravian.hu hu
travian.co.id idtravian.co.il iltravian.in intravian.ir irtravian.it ittravian.jp jptravian.co.kr krtravian.lt lttravian.lv lvtravian.ma matravian.com.mx mx
travian.com.my mytravian.net nettravian.nl nltravian.no notravian.co.nz nztravian.ph phtravian.pk pktravian.pl pltravian.pt pttravian.ro rotravian.rs rs
travian.ru rutravian.com.sa satravian.se setravian.si sitravian.sk sktravian.com.tr trtravian.tw twtravian.com.ua uatravian.co.uk uktravian.us ustravian.com.vn vn
travian.co.za za          


#ServerStart dateCroppersElephants
1travian.no tx3.travian.no 58 days agocroppers 15c15Add account (2/5)
2travian.no ts2.travian.no 140 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
3travian.no ts3.travian.no 209 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
4travian.no ts4.travian.no 267 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
5travian.no ts1.travian.no 380 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
6travian.no ts19.travian.no 434 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
7travian.no ts6.travian.no 504 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
8travian.no ts20.travian.no 616 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
9travian.no ts5.travian.no 672 days agocroppers 15c15Add account (0/5)